--- H2OPOINT --- APROFITAMENT --- Depuració i aprofitament d’aigües residuals
VEURE INFORMACIÓ ACTUALITZADA


 Estás en: Inicio >> Aprofitament >> Residuals
Depuració i aprofitament d’aigües residuals


Les aigües procedents d’habitatges tenen una alta càrrega de contaminació fecal i abans de ser retornades a la natura han de ser depurades convenientment. Sense entrar en els sistemes de depuració municipals comentarem breument el motiu d’aquesta necessitat en els habitatges que no disposen de xarxa de clavegueram. El risc que comporta un vessament d’aigües fecals és que puguin alterar el medi ambient, o fins i tot contaminar altres fonts d’aigua com aqüífers, deus d’aigua, rius, etc. D’altra banda, amb un tractament convenient poden ser reutilitzades com a mínim per a aigües de rec.

L’alt contingut en matèria orgànica de les aigües residuals fa que aquesta sigui un substrat alimentari de primer ordre. Aquest pot ser emprat per l’home per alimentar certes plantes en el seu propi interès. Però quan aquestes aigües han de ser vessades de nou a la natura, el ràpid creixement de certs microorganismes i macroorganismes pot exhaurir l’oxigen de l’aigua (necessari per al desenvolupament de la flora i fauna autòctones), i/o afavorir el creixement d’algunes espècies no habituals, tot alterant-ne l’ecosistema natural.

En qualsevol cas, l’home del camp ha utilitzat històricament la riquesa orgànica del material fecal per retornar a la natura el fòsfor, nitrogen, etc. durant segles, però això passava en situacions de total integració de les activitats, i els ecosistemes generats eren totalment sostenibles. Actualment l’activitat agrària i ramadera, amb la seva especialització i producció intensives, poden comportar uns greus riscs per a la salut de les aigües del planeta si segueixen prioritzant factors economicistes.

Per tot això, cal assegurar una raonable qualitat d’aigua abans de ser vessades a la natura. A Espanya el sistema més estès als habitatges rurals segueix sent el de la rasa sèptica convencional. Aquestes consten essencialment d’un dipòsit amb envà en disposició vertical, que permet dues cambres independents. Les aigües negres entren en el primer compartiment, tot sedimentant en la part inferior la matèria més densa i deixant sobreeixir el sobrenedant més net a la segona cambra. En aquest, una sèrie de microorganismes n’efectuen una depuració, habitualment incompleta per falta d’oxigen suficient per realitzar aquest procés. El resultat sol ser un vessament d’aigües que encara porten un elevat contingut de matèria orgànica sense descompondre. En altres països europeus en què la legislació es compleix de manera estricta amb els seus controls periòdics, aquestes rases sèptiques solen disposar d’un mecanisme d’airejament que permet retornar a la natura les aigües d’acord amb la normativa vigent.

A més de les rases sèptiques, existeixen infinitat de sistemes coneguts per a la devolució de la matèria orgànica al medi ambient, per mitjans més naturals o menys, en el detall dels quals no hi entrarem. En general, es basen en l’oxigenació de l’aigua per circulació d’aire, de forma que microorganismes naturals poden depurar aquestes aigües retornant els seus nutrients a la natura en forma adequada i reaprofitable.

Algunes filosofies parteixen de la base de minimitzar aquestes aigües negres o bé reaprofitar-les per al creixement d’espècies vegetals d’interès per a l’ésser humà. Per exemple, una forma de disminuir les aigües negres consisteix a reutilitzar les aigües grises a l’interior de la llar de manera que el volum total vessat sigui inferior, encara que la càrrega orgànica en seguirà sent la mateixa però més concentrada. Una altra possibilitat consisteix a portar el concepte de separativitat d’aigües fins a l’últim extrem, arribant a allò que es denomina wàter sec. En aquest, l’orina i la femta van a compartiments separats on són tractades de forma convenient i de manera independent. Els sistemes de llacuna natural es basen en grans superfícies d’aigües residuals, en els que la poca altura de la làmina d’aigua permet que l’oxigen de la superfície arribi a la part més profunda, podent així produir-se una degradació aeròbica.

 

EQUIPS PER A HABITATGES

Per al correcte tractament de les aigües residuals d’habitatges familiars de mides diverses, H2O Point ha adoptat els estàndards alemanys de qualitat. Els equips seleccionats permeten o bé fer una nova instal·lació, o bé aprofitar rases sèptiques ja existents.

 

res sup

Vista lateral del sistema, amb la unitat central suspesa al centre.

El sistema ECODEPUR 71 està basat en el fet de tenir tres compartiments en comptes dels dos tradicionals. El pas de l’aigua del segon al tercer està perfectament controlat i es produeix un tractament biològic “per lots”. Això significa que la velocitat de la depuració és marcada pel propi equip i no pas l’abundor o escassetat puntual d’aigües residuals en un moment determinat. El resultat és una depuració biològica que garanteix el compliment de les normes internacionals més estrictes quant a vessament d’aigües residuals.

A la unitat central de procés s’hi integren una bomba per a aigües residuals i un injector d’aire de gran rendiment.

Els avantatges:

  • Cicle fix de 8 hores
  • Sense olors desagradables
  • Mínima contaminació acústica
  • Garantia de tall d’alimentació
  • Esbandit forçat previ a extracció
  • Control per microprocessador
  • Subministrat llest per funcionar
  • Garantia mínima de tres anys
  • Garantia total de depuració biològica, respectant el medi ambient
  • Garantia mediambiental ECODEPUR

Perquè l’aigua neta és el més natural del món, la depurem al màxim per a vosaltres.

UDAD CENTR

Unitat central amb botella de recollida de mostres diàries per a control i sensor de nivell d’aigües.

RES SUP
Vista lateral del sistema, amb la unitat central suspesa en el centre.

COMAND RESID
Controlat per microprocessador, funciona com un petit ordinador. Això permet fer un seguiment total i precís de les operacions efectuades.

ECOD 71 Imatge esquerra: Equip instal·lat en banc de prova per veure’n el funcionament  
     
     
     

 

 

 

 
C/ Rector Triadó, 13 || 08014 Barcelona || Telèfon: 902 252 900 || Fax: 93 432 70 51 ||