--- H2O point --- APROFITAMENT --- Pluja
VEURE INFORMACIÓ ACTUALITZADA


 Estàs en: Inici >> Aprofitament >> Pluja
Captació i aprofitament d’aigua de pluja . . . . . .VEURE INFORMACIÓ ACTUALITZADA

L’aigua de pluja és un recurs que en el nostre país ha desenvolupat històricament un paper molt important fins al segle XIX. Quan a començaments del segle XX les canalitzacions d’aigua irromperen de manera massiva a les ciutats, pobles i viles, l’aigua va passar a un segon pla reservat gairebé de manera exclusiva a situacions molt especials.
En el nord d’Europa, malgrat que disposaven de moderns sistemes de canalització i de potabilització de l’aigua, ha esdevingut de nou important en els darrers anys la recollida d’aigua de pluja. Alemanya, per citar-ne un clar exemple, va començar a subvencionar aquest tipus d’iniciatives des de la reunificació, i centenars de milers de llars alemanyes compten actualment amb aquests equips malgrat l’escassa tradició d’aquests països respecte al nostre. La progressiva desertització d’Espanya està començant a provocar una major demanda de sistemes de recollida d’aigües pluvials al nostre país. L’increment d’aquesta demanda està creixent de forma exponencial tornant a recuperar el costum d’aprofitar les aigües pluvials.

Aproximadament en el nostre país la mitjana d’aigua anual supera els 600 litres per m2. Suposant un edifici amb una coberta de 100 m2 i un aprofitament del 80% de l’aigua de pluja, tindríem 48.000 litres d’aigua gratuïts cada any.

L’aigua de pluja presenta tota una sèrie de característiques avantatjoses.

  • D’una banda, és una aigua extremadament neta en comparació amb les altres fonts d’aigua dolça disponibles.
  • De l’altra, és un recurs essencialment gratuït i independent totalment de les companyies subministradores habituals.
  • Precisa d’una infrastructura bastant senzilla per a la seva captació, emmagatzematge i distribució.

USOS DE L’AIGUA DE PLUJA

Per a molts usos domèstics, la qualitat de l’aigua no precisa tenir la condició d’aigua “apta per al consum humà”. Ens referim a la utilització en rentadora, rentavaixelles, neteja de la casa, cisterna de l’inodor i el rec en general. En aquests casos l’aigua de pluja pot substituir perfectament l’aigua potable. A més, en ser una aigua molt tova, ens proporciona un estalvi considerable de detergent i sabons.

Però fins i tot més enllà d’aquestes indicacions, l’aigua de pluja s’ha emprat històricament per rentar-se, beure i cuinar-hi directament. Avui dia els criteris són una mica més restrictius i no sol aconsellar-se’n la utilització directa de pluja per a aquests menesters. Però és relativament fàcil adaptar-la per tal de poder-ne disposar com a única font d’aigua si es desitja, amb totes les garanties sanitàries que es requereixen. En aquest cas, cal prendre una sèrie de precaucions i instal·lar uns sistemes complementaris de depuració de l’aigua senzills, però amb controls absolutament estrictes. Si aquest és el cas, la nostra empresa posa a la vostra disposició els coneixements de professionals sanitaris col·legiats i capacitats per a això. Us instal·larem els equips adequats i us realitzarem directament les oportunes anàlisis de control precís d’aigües per garantir-vos-en la salubritat.

ESTUDIS PREVIS

Previ a la captació de les aigües pluvials, es requereix un mínim estudi del plantejament que farem. És important conèixer la pluviometria històrica de la zona i la nostra superfície de captació, per tal de conèixer la quantitat d’aigua que esperem recol·lectar per aquesta via. Amb això podrem dimensionar adequadament el dipòsit, cisterna, etc. que emprarem. Un cop fets aquests passos coneixerem de quanta aigua podrem disposar i decidir si en serà suficient, o el que és més habitual, en quina mesura complementarà altres fonts de subministrament d’aigua com la xarxa municipal, pou, etc.

EQUIP BÀSIC DE RECOLLIDA I GESTIÓ DE L’AIGUA DE PLUJA

Per entendre el disseny dels equips, cal recordar que l’aigua de pluja sol captar-se en uns mesos precisos i que ha de conservar-se per poder ser utilitzada durant el període posterior fins a la nova època de pluges. Per aquest motiu, la utilització de l’aigua de pluja es combina amb una altra font de subministrament d’aigua com pot ser la xarxa en molts casos.

Aquesta duplicitat de qualitats d’aigua implica la necessitat d’un sistema eficient de gestió de tots dos tipus d’aigües. Aquí cal fer un aclariment important. Existeixen en el mercat equips dissenyats per “reomplir” amb aigua d’una altra procedència –xarxa pública, pou, etc.- el dipòsit on s’emmagatzema l’aigua de pluja quan aquesta s’està acabant o escasseja. Aquest criteri té en general dues deficiències. D’una banda, la barreja periòdica d’aigües de característiques diferents en el dipòsit dificulta l’adaptació i assentament del sistema en molts casos així com en disminueix la seva vida. De l’altra, implica la no utilització de tota la capacitat d’emmagatzematge d’aigua de pluja, ja que abans que aquesta s’exhaureixi ja n’afegim una altra de procedència diferent. El disseny que presentem a continuació pren com a criteri la recerca de l’aprofitament màxim de l’aigua de pluja i els seus sistemes d’emmagatzematge, preservant el circuit d’aigües pluvials de qualsevol barreja o contaminació amb aigua d’una altra qualitat.

El disseny bàsic de recollida d’aigües pluvials consta dels següents elements:

  1. Coberta: En funció dels materials emprats tindrem major o menor qualitat de l’aigua recollida.
  2. Canaló: Per recollir l’aigua i portar-la fins al dipòsit d’emmagatzematge. Abans dels baixants s’aconsella instal·lar algun sistema que eviti entrada de fulles i similars.
  3. Filtre: Necessari per fer una mínima eliminació de la brutícia i evitar que entri en el dipòsit o cisterna.
  4. Dipòsit: Espai on s’emmagatzema l’aigua ja filtrada. El seu lloc idoni és enterrat o situat en el soterrani de la casa, evitant d’aquesta manera la llum (algues) i la temperatura (bacteris). És fonamental que posseeixi elements específics com deflector d’aigua d’entrada, sifó sobreeixidor antirosegadors, sistema d’aspiració flotant, sensors de nivell per informar el sistema de gestió, etc.
  5. Bomba: Per distribuir l’aigua als llocs prevists. És molt important que estigui construïda amb materials adequats per a l’aigua de pluja i és igualment interessant que sigui d’alta eficiència energètica.
  6. Sistema de gestió aigua de pluja-aigua de xarxa: Mecanisme pel qual tenim un control sobre la reserva d’aigua de pluja i la commutació automàtica amb l’aigua de xarxa. Aquest mecanisme és fonamental per aprofitar de forma confortable l’aigua de pluja. Òbviament se’n prescindeix si no existeix una altra font d’aigua.
  7. Sistemes de drenatge de les aigües excedents, de neteja, etc. que pot ser la xarxa de clavegueram, o el sistema de vessament de què disposi l’habitatge.
Opcionalment, abans del filtre, pot instal·lar-se un sistema de rentat de la coberta, que permet prescindir de forma automàtica dels litres inicials d’aigua amb més brutícia quan arriben les primeres pluges després de l’estiu.
CASA

INSTAL·LEM JA UN EQUIP CONCRET PER A LA GESTIÓ INTEGRAL DE L’AIGUA DE PLUJA

Un cop dissenyada la captació i gestió de les aigües pluvials, procedim a posar-ho en pràctica. La construcció d’elements com la coberta, els canalons, el dipòsit de recollida i el sistema de drenatge dels possibles excedents d’aigua dependrà de cada edifici i el disseny que se n’hagi previst. El desitjable és construir-los amb materials ecològics, emprant essencialment proveïdors locals de la zona.

Per disposar de la resta d’elements específics en la recollida i gestió de l’aigua de pluja, H2O Point s’associa amb una de les primeres empreses alemanyes en aquests sistemes. D’aquesta manera, posem a la vostra disposició equips que han estat perfectament provats en centenars de milers de llars alemanyes. Són equips d’alta qualitat, construïts amb materials ecològics que compleixen les normes més estrictes de reciclatge posterior.

Vegem les característiques d’aquests equips, tenint en compte el sistema central i els elements accessoris. Tots dos són necessaris per a un correcte funcionament i l’optimització del sistema. En aquest sentit, H2O Point pot subministrar-vos-los i instal·lar-los, o bé subministrar-vos-los i facilitar la informació necessària al vostre instal·lador per a un correcte acoclament dels seus components. Vegem-ne els detalls.

El sistema central està format per dues parts bàsiques, el RAIN BRAIN per al control automàtic i la realimentació d’aigua potable dels equips domèstics que utilitzen aigua de pluja, i el RAIN PRESS, bomba encarregada d’impulsar l’aigua captada al seu destí previst. Conjunt ideal per a habitatges d’una o dues famílies. Els preus indicats, ho son amb IVA inclòs.

 

RAIN PRESS

RAIN PRESS

Bomba especial per impulsar aigües de pluja. Automàtica, silenciosa i robusta. Posseeix el cos i els impulsors d’acer inoxidable AISI 304 i un tancament metàl·lic de grafit ceràmica que optimitzen al màxim la seva resistència. El motor pot funcionar de manera continuada. Disposa d’un control electrònic que pot activar automàticament la posada en servei i detenció de la bomba.

rainpress 2
 

 

RAIN BRAIN

RAIN BRAIN

El Rain Brain constitueix el centre intel·ligent de la instal·lació d’utilització de l’aigua de pluja. La seva unitat de control supervisa i dirigeix l’equip en el seu conjunt, tot garantint-ne un funcionament òptim i permanent.

 

 

 

 

 

Característiques tècniques:
Altura: 550mm
Diàmetre: 410 mm
Conducte succió: 1" G
Sobreeixidor emergència: DN 50
Aigua potable: 3/4" G
Pes buit: 11,6 kg
Pes carregat: 30,6 kg

Funcionament:
Tensió de xarxa: 220 V
Tensió del control: 24 Vdc
Cabal entrada: 6m3/h a 2 bar

Materials:
Carcassa d’acer inoxidable
Coberta de plàstic
Sistema de vàlvules en llautó

 
RAIN CONFORT

RAIN CONFORT

La unitat integrada Rain Confort és un conjunt compacte que integra cervell i cor, Rain Brain + Rain Press.

És la forma més intel·ligent de gestionar l’aigua de pluja, integrant en una unitat compacta totes dues funcions. El seu display ens proporciona informació sobre la quantitat d’aigua disponible, etc.

Tot i que té un preu superior que els dos equips per separat, el fet d’estalviar la interconnexió també suposa un estalvi en materials i mà d’obra.

 

 

Característiques tècniques:
Altura: 860mm
Diàmetre: 410 mm
Conducte succió: 1" G
Sobreeixidor emergència: DN 50
Aigua potable: 3/4" G
Pes buit: 34,5 kg
Pes carregat: 53,5 kg

Funcionament:
Tensió de xarxa: 220 V
Tensió del control: 24 Vdc
Cabal entrada: 6m3/h a 2 bar
Condensador 230V 12 mF
Potencia absorbida: P1 0,85 kW
RPM: 2.900min -1

Materials:
Carcassa d’acer inoxidable
Coberta de plàstic
Sistema de vàlvules en llautó

 

 

 
ELEM CISTERNA

ELEMENTS ACCESSORIS

Juntament amb aquests sistemes d’impulsió i control de l’aigua, per al bon funcionament del conjunt és imprescindible disposar d’una sèrie d’elements que mostrem a continuació. Cadascun d’ells té la seva funció específica i és fruit de l’experiència d’anys treballant amb sistemes de recollida i gestió d’aigües pluvials. Cadascun d’aquests petits elements ens evitarà un possible problema a mitjà termini o bé ens assegurarà una millor conservació o lliurament d’aigua de més qualitat. El conjunt de tots ells és el que permet obtenir un alt rendiment del sistema i evitar de forma senzilla problemes innecessaris.

 
     
RAIN FILT DIB

Filtre en línia

Fabricat en polietilè, amb element filtrant de cartutx d’acer. Pas del filtre 0,35 mm que elimina partícules de mida més gran, disposant d’aquesta manera d’aigua més neta. Ve amb la seva arqueta de registre.

RAIN FILT FOT
   
DEFL DIB

Deflector d’entrada

Aquest element és essencial per evitar que l’entrada d’aigua a la cisterna provoqui un remolí en el pòsit sedimentat, Això implicaria que la presa d’aigua posterior podria ser de pitjor qualitat, arriscant-nos a generar problemes innecessaris. Fabricat en polietilè negre reciclable.

 

DEFL FOT
 
SIFO DIB

SIFÓ ANTIROSEGADORS

Sifó per evacuar l’excés d’aigua que pot entrar en un moment determinat. És important que aquest sifó incorpori un sistema especial per evitar la possible entrada de petits animals que, a la recerca de l’aigua, podrien entrar en el sistema i donar-nos problemes posteriors de contaminació.

 

SIFO FOT
 

ASPIRACIÓ FLOTANT

Tub en espiral de termoplàstic antigèrmens, que permet l’aspiració de l’aigua i neteja uns 15 cm per sota del nivell. Això ens garantirà poder subministrar l’aigua de més qualitat de què disposem en cada moment, evitant turbulències i agitacions innecessàries.

 

KIT ANTIARIET

Sistema d’amortidor del possible cop d’ariet, evitant així aturades i posades en marxa contínues de la bomba, en cas d’existir petites fuites a la instal·lació.

Com s’ha mencionat anteriorment, els equips per a la captació i emmagatzematge de l’aigua de pluja poden complementar-se amb equips per a la utilització de l’aigua de pluja per a usos en els que cal aigua de qualitat “apta per al consum humà”, com a les dutxes, cuina, etc. No dubteu a consultar els nostres especialistes si aquest és el cas. Posem a la vostra disposició la nostra experiència professional en aquest terreny, com a empresa capdavantera que combina aprofitament, estalvi i qualitat de l’aigua.

 

C/ Rector Triadó, 13 || 08014 Barcelona || Telèfon: 902 252 900 || Fax: 93 432 70 51 ||